Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca scoate la concurs 42 posturi, concursul urmând să aibă loc în 17 septembrie 2021.

Concursul va fi pentru ocuparea următoarelor posturi vacante – perioadă nedeterminată:

– șef Birou Tehnic: 1 post; diplomă de licenţă domeniu tehnic, 5 ani vechime în specialitate;

– merceolog IA: 1 post, diplomă de bacalaureat; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Calendar concurs:

  • proba scrisă în data de 17.09.2021, str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00;
  • proba practică (operare calculator) în data de 23.09.2021, str. Clinicilor nr. 3-5;
  • interviu în data de 28.09.2021, str. Clinicilor nr. 3-5.

– șef formaţie muncitori-lăcătuş mecanic: 1 post; certificat de calificare; 3 ani vechime în
specialitate;

– muncitor calificat II-sudor: 1 post, certificat de calificare, 6 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat I-instalator: 2 posturi, certificat de calificare, 9 ani vechime în
meserie;

– muncitor calificat I-fochist: 2 posturi, certificat de calificare, autorizaţie ISCIR cu talon
cu viza în vigoare, atestat clasa A, 9 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat II-fochist: 1 post, certificat de calificare, autorizaţie ISCIR cu talon cu
viza în vigoare atestat clasa C, 6 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat III-instalator: 1 post, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat IV-instalator: 2 posturi, certificat de calificare, fără condiţie de
vechime;

– muncitor calificat I-lăcătuş mecanic: 1 post, certificat de calificare, 9 ani vechime în
meserie;

– muncitor calificat IV- lăcătuş mecanic: 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de
vechime;

– muncitor calificat I-strungar: 1 post, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat I-bucătar: 3 posturi, certificat de calificare, examen coprologic şi
coproparazitologic, 9 ani vechime în meserie;

– muncitor calificat II-bucătar: 1 post, certificat de calificare, examen coprologic şi
coproparazitologic, 6 ani vechime în meserie;

– manipulant bunuri la Bloc alimentar: 2 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime;

– muncitor necalificat la Bloc alimentar: 4 posturi, fără condiţie de vechime;

– spălătoreasă: 9 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime;

– manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare: 1 post, studii generale, fără condiţie de
vechime;

– muncitor necalificat la Serviciul Aprovizionare: 2 posturi, fără condiţie de vechime;

Calendar concurs:

  • proba practică în data de 17.09.2021, str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00;
  • interviu în data de 23.09.2021, str. Clinicilor nr.3-5.

– muncitor calificat I-croitor: 2 posturi, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie;

– şofer autosanitară II la Birou transport: 1 post, Diplomă de bacalaureat, permis de
conducere profesionist categoriile B şi C, 3 ani vechime ca şofer (conducător auto)
profesionist;

– şofer II la Birou transport: 1 post, permis de conducere categoriile B şi C, fără condiţie
de vechime;

– magaziner: 1 post, Diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate;

Calendar concurs:

  • proba scrisă în data de 17.09.2021, str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00;
  • interviu în data de 23.09.2021, str. Clinicilor nr.3-5.

Acte necesare pentru inscriere la concurs:

– Cerere de participare la concurs (formular eliberat de Serviciul R.U.N.O.)
– Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului însoţite de document de schimbare a numelui (dacă e cazul)
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile
sanitare abilitate
– Curriculum vitae Europass
– Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa
il faca incompatibil cu functia pe care candidează
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz
– Copie dupa Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor
– Dosar plic
– Taxa de participare: – 60 lei studii superioare
– 50 lei studii postliceale, medii
– 30 lei studii generale

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractual:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos
la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea”, se arată în anunțul SCJU Cluj-Napoca.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul Resurse umane et. II camera 22, în perioada 27.08.2021-09.09.2021, dupa urmatorul program:

Luni-Joi orele 12-14
Vineri orele 11:30-12:30

SCJSU Cluj-Napoca anunță că rezultatele selectarii dosarelor vor fi afisate in data de 14.09.2021 ora 15:00 la sediul
Spitalului.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *